- +

Fagbrev på jobb Publisert: 05.04.2019 09:42

Fagbrev på jobb er en enkel vei til utdanning. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fag- og svennebrev for voksne som er i arbeid. Kandidatene skal opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og praksiskandidater, slik at de oppnår samme kompetanse som andre fagarbeidere.

Læretidens lengde

Samlet krav til praksistid og opplæring før fag- eller svenneprøve skal ta utgangspunkt i lengden på lærefaget. For de fleste fagene vil det si fire år i heltidsstilling. 

Opparbeidet praksis, videregående skolegang og eventuelt realkompetansevurdering kan gi reduksjon i læretiden, men læretiden må være på minst ett år. Mer informasjon finner du i  forskrift til opplæringsloven § 3-56.

Forutsetninger for å benytte ordningen

  • Bedrifter som skal inngå kontrakt om fagbrev på jobb med en ansatt, må være godkjent som lærebedrift. Bedrifter og virksomheter som ikke har en slik godkjenning kan  søke fylkeskommunen om godkjenning.
  • Kandidaten må ha fullført grunnskole eller tilsvarende.
  • Kandidaten må være i et arbeidsforhold med minst 50 prosent stilling.
  • Kandidaten må ha minst ett år dokumentert praksis før inngåelse av kontrakt med arbeidsgiver. Deltidsstilling regnes om til heltidsstilling. En stillingsbrøk på 80 prosent godkjennes som heltid.

Lærebedriften skal også lage en intern opplæringsplan for å sikre at alle kompetansemålene i læreplanen blir gjennomgått. 

Hvordan komme i gang?

Dersom forutsetningene er på plass, kan godkjent lærebedrift og ansatt inngå  Avtale om fagbrev på jobb. Dokumentasjon på tidligere skolegang, praksis og arbeidsavtale må legges ved avtalen.

Kandidater for fagbrev på jobb kan søke om å bli realkompetansevurdert. Godkjent realkompetanse kan gi avkortning av kontraktstiden.  Se mer informasjon om realkompetansevurdering her. Kryss av i skjemaet for realkompetansevurdering.

Avtale om fagbrev på jobb, sendes Seksjon for fag- og yrkesopplæring i  e-dialog.

Teori i løpet av læretiden

Alle kandidater med kontrakt om fagbrev på jobb, må for de fleste fag bestå en fem timers sentral gitt eksamen på Vg3-nivå før bedriften kan melde kandidaten opp til fag-/svenneprøve. Enkelte fag krever flere eksamener. Dette gjelder noen fag innen teknikk og industriell produksjon og elektro. Dette er den samme eksamen som praksiskandidater må bestå, før de kan melde seg opp til fag-/svenneprøve.

Lærebedriften har ansvar for opplæringen til nødvendig eksamen(er). Det er ikke krav om fellesfag for kandidater for fagbrev på jobb.

Tilskudd

Det blir utbetalt basistilskudd 2 for denne ordningen. Mer informasjon om tilskudd finner du  her.