- +

3 nye byggdrifterlærlinger Publisert: 29.05.2017 13:52

3 nye lærekontrakter i byggdrifterfaget gjør at vi har 12 byggdriftere på kontrakt.

I dag tegnet BYGGOPP Rogaland 3 nye lærekontrakter i byggdrifterfaget det lærlingene skal ha sin daglige arbeidsplass hos Stavanger Byggdrift KF. Det gjør at Stavanger Byggdrift er ledene i Rogaland i dette faget. Alle 3 lærlingene var glade for å få signert avtale om læreplass og selvsagt klar til å komme seg ut i lære. Lærlingene starter for opp i midten av august og skal få sin faglige leder tildelt da.

IMG 4499

Her ser opplæringskonsulent Trond Bjørnsen med 3 nybakte lærlinger. Fra venstre; Vegar Langeland Andreassen, 
Fredrik Storevik Johannessen og Kristian Bulling Steffensen.

2017 byggdrifterLærlingene sammen med administrasjonen i Stavanger Byggdrift KF. Leif Arne Amundsen, Brit Halvorsen og 
den nye faglige lederen Ole Christian Askeland sammen med lærlingene

Hva er byggdrifterfaget?
Samfunnet investerer store verdier i bygg. Arkitektur, konstruksjon og vedlikehold av bygg har alltid vært viktig for alle samfunn. Allerede i antikken ble drift og vedlikehold av bygninger og anlegg ansett for viktig. Bygningene skulle være formålstjenlige, vakre og ikke minst varige. Dette førte til et behov for mennesker som kunne utføre jevnlig vedlikehold, slik at byggverkene ikke forfalt.

I dagens samfunn er bygningene så sammensatte og med så mange integrerte systemer, at det kreves fagfolk med bred kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet.

Byggdrifteren skal drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner på best mulig måte, selv om mange viktige oppgaver kan være lite synlige. Byggdrifteren skal ha tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygget og til funksjonene til de tekniske installasjonene. Byggdrifteren vil derfor være en ressurs for eiere og brukere av bygninger, med sine kunnskaper og kompetanse om gode og sunne arbeidsforhold, generell ivaretakelse av bygget, miljø og energioptimalisering. Byggdrifteren skal kunne vurdere behov for ekstern kompetanse og kunne rekvirere denne kompetansen. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon er derfor sentrale egenskaper.

Tradisjonelt har vaktmestere hatt ansvaret for drift og vedlikehold av bygninger og tilliggende uteområder. Gjennom kjennskap til byggets installasjoner har vaktmesteren vært en nøkkelperson for byggets eiere og brukere. Vaktmesteryrket har ikke hatt krav til formell kompetanse, men har bygget på kunnskap og erfaring fra andre fag. Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket. Moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger gjør byggdrifterfaget spennende og krevende.

Opplæringen skal blant annet bidra til å dekke behovet for

• å oppnå trygge bygg for næring, oppvekst, omsorg og boliger som ivaretar folkehelsen

• å tilfredsstille byggeieres behov for dokumentasjon som følge av krav i lover og forskrifter

• å oppnå optimal energibruk og miljøvennlig drift og bidra til et bærekraftig og ressursbesparende samfunn

• å bevare byggverkenes verdi i livssyklusen gjennom korrekt drift og vedlikehold

Opplæringen i faget skal vektlegge helse og miljø og fremme egen og andres sikkerhet i alle typer aktiviteter som utføres i bygget. Videre skal opplæringen bidra til å fremme gode arbeidsvaner og forståelse for kundeservice og kommunikasjon med samarbeidspartnere i andre fag. Arbeidet byggdrifteren gjør, skal utføres i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og i samsvar med relevante lover, forskrifter og standarder. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev i byggdrifterfaget. Yrkestittelen er byggdrifter.

Lurer du på noe om faget eller vurderer å ta i en lærling, ta kontakt med oss i BYGGOPP Rogaland.

Å satse på lærlinger er å satse på fremtiden