- +

For lærlinger

Velkommen til BYGGOPP Rogaland AS som lærling.
Opplæringskontorets rolle er å kvalitet sikre din læretid og veilede deg gjennom hele perioden frem til fag/svennebrev. Den praktiske opplæringen skjer i lærebedriften, mens evt. manglende skole samt kurstilbud vil vi i BYGGOPP hjelpe deg meg. Du vil i løpet av læretiden få tilbud om dette fra oss.  Din lærebedriften har arbeidsgiveransvaret, og vi i BYGGOPP har opplæringsansvaret.

Skriftlig lærekontrakt
Det skal opprettes skriftlig lærekontrakt mellom lærebedrift/opplæringskontor og lærling. Lærekontrakten må være godkjent for å være gyldig, og gjelder fra den dagen arbeidsforholdet startet. I tillegg må du ha en arbeidsavtale med bedriften. Underveis i læreløpet kan det bli nødvendig å endre for eksempel sluttdatoen for kontrakten på grunn av sykdom, svangerskap, militærtjeneste eller annet fravær. Slike endringer må godkjennes for å være gyldige. Fravær som krever endret sluttdato i kontrakten, skal meldes til BYGGOPP snarest.

Heving av lærekontrakten
Normalt slutter læreforholdet ved at lærlingen avlegger og består fag/svenneprøve. Læreforhold kan også avsluttes underveis hvis bedriften og lærlingen finner at læreforholdet av en eller annen grunn ikke kan fortsette. Fylkeskommunen vedtar om lærlingen beholder retten til videregående opplæring. Når læretida er over, avsluttes også ansettelsesforholdet i bedriften. Dersom den nye fagarbeideren skal fortsette i bedriften, må det inngås ny arbeidsavtale med bedriften.
 
Lån og stipend
Lærlinger har rett til å søke på lån og stipend fra Lånekassen (se www.lanekassen.no).Alle lærlinger kan søke om støtte i Lånekassen, men ikke alle har rett på støtte. Dersom avstanden mellom foreldrehjemmet og lærebedriften er på over 40 km en vei, eller reisetiden er på over 3 timer tur/retur kan du ha rett på borteboerstipend om du bor borte fra foreldrehjemmet. Du kan søke på stipend så snart lærekontrakten din er godkjent. Lærlinger som har brukt opp ungdomsretten kan få støtte fra Lånekassen uavhengig av hvor lang avstand det er mellom foreldrehjemmet og lærebedriften, men det er et krav at lærlingen ikke kan bo i samme hus som foreldrene. 
  
Ansvar for egen læring
Som lærling skal du delta aktivt i både opplæring og verdiskapning i lærebedriften. Du har krav på å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men du har samtidig plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål. Lærebedriften har en faglig ansvarlig, som har ansvaret for opplæring. På lik linje med andre ansatte, skal lærlingen medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold. Lærlingen skal møte til den fag-/svenneprøven lærebedriften melder ham eller henne opp til. 
 
Dokumentasjon
Opplæringen i bedriften skal være planlagt. Det betyr at bedriften i samarbeid med lærlingen skal lage en opplæringsplan. Opplæringen skal vurderes underveis. Minst hvert halvår skal bedriften ha en vurderingssamtale med lærlingen. Opplæringen skal dokumenteres. Hos BYGGOPP får lærlingene egen pålogging via nettet der all dokumentasjon er på en plass via OLKWEB.
  
Arbeidstid og lønn
Lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale. Lærlingen skal ha lønn, og det skal stå i kontrakten hva lønnen er. Lønn for lærlinger varierer fra fag til fag. Dersom bedriften følger en tariffavtale, står det i tariffavtalen hva lærlingen skal tjene. For konkrete lønnopplysninger må du ta kontakt med den fagorganisasjonen som organiserer ansatte i din bransje.
 
Faglig leder
I lærekontrakten, som lærlingen skal ha et eksemplar av, skal det stå hvem som er lærlingens tilsynsrepresentant/faglig leder. Tilsynsrepresentanten/faglig leder skal være med og sikre at lærlingen får god opplæring. 

Når ikke alt går som det skal.
Når ikke alt går som det skal, er det viktig å ta dette opp så snart som mulig. Det kan være faglige forhold, svikt i oppfølgingen, vanskeligheter med opplæringsloggen eller lignende. Ikke vent, men ta det opp umiddelbart med nærmeste vedkommende på arbeidsplassen og forsøk å ordne opp der. Forsøk først å gå tjenesteveg. Dersom dette er vanskelig eller ikke hjelper, så må lærlingen ta kontakt med oss i BYGGOPP.

Hvis du blir syk
Hvis du er syk og ute av stand til å arbeide av den grunn, kan du bruke egenmelding i inntil 3 dager av gangen. Fridager regnes med i disse dagene. Du må gi beskjed til arbeidsgiveren snarest mulig, og senest innen arbeidstidens slutt den første dagen du er syk. Du kan ikke bruke egenmelding hvis du har vært ansatt i mindre enn 2 måneder. Egenmelding kan heller ikke benyttes hvis du har fått sykepenger i 2 uker, blir friskmeldt, og så blir syk igjen før du har vært i arbeid i 2 sammenhengende uker. Du taper retten til egenmelding hvis du har vært borte fra jobben på grunn av sykdom, men uten å ha sykmelding, mer enn 4 ganger i løpet av et kalenderår. Du taper også retten til egenmelding hvis arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. En gyldig egenmelding gir rett til sykepenger.

Hvis du er syk i mer enn 3 dager
Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte legen. Legen vil vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til fravær fra jobb, både ved førstegangs og senere sykmeldinger. Dersom legen mener at sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding vurderes før aktiv sykmelding.  Sykemelding fra lege må foreligge fra og med den første dagen arbeidstakeren skulle vært i arbeid etter egenmeldingsperiodens utløp.  Hvis ikke slik melding foreligger tapes også retten til sykepenger for egenmeldingsdagene.
Hvis arbeidstakeren har vært syk (egenmelding og/eller sykemelding) i en hel arbeidsgiverperiode (16 kalenderdager), kan arbeidstakeren ikke bruke egenmelding før arbeidstakeren har vært helt arbeidsfør i 16 sammenhengende kalenderdager. 
Arbeidsgiver kan ved mistanke om missbruk eller hvis alle dagene er brukt innenfor 12 månedsperioden, uten å legge frem legeerklæring om at fraværet skyldes sykdom, frata den ansatte retten til å bruke egenmelding i inntil 6 måneder.

Til slutt litt oppsummering;
Lærlingens ansvar; 

  • Skal vise initiativ og delta aktivt for å nå målene i læreplanen.

  • Må stå på for å få fullt utbytte av egen læretid. Det er viktig at lærlingen selv oppsøker situasjoner og arbeidsoppgaver som han/hun kan lære av.

  • Har et klart ansvar for egen læring, og må yte en aktiv innsats.

  • Må skaffe seg oversikt over hvilke oppgaver og tjenester som utføres på arbeidsplassen.

  • Må sette seg inn i målene i læreplanen – gjerne sammen med instruktør / veileder.

  • Skal aktivt bruke olkweb. Opplæringsloggen er en støtte i løpet av hele læretiden, og sikrer opplæring etter læreplan i faget.

  • Plikter å melde seg opp til ny prøve snarest dersom han/hun ikke har bestått alle fag fra Vg-1 og/ eller Vg-2.

Skulle noe være uklart i læreforholdet ditt, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Lykke til som lærling.

Veileder for bruk av olkweb

Tomrerfaget.pdf

Byggdrifterfaget.pdf